fbpx

QA Academy Distances Līgums – QA Academy

Publiskais līgums ‑ ofertas pakalpojumu sniegšanai.

Šis līgums tiek slēgts starp uzņēmumu SIA „Planet of Testing”, Reģ. Nr. 40203039742, juridiskā adrese: Matīsa iela 79, Rīga, LV-1004, Latvija un Klientu, kas saņem apmācības pakalpojumu.

PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOSACĪJUMI
 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
  1. Apmaksājot piekļuvi Pakalpojumam, kā noteikts zemāk, Jūs piekrītat visiem šā SIA “Planet of Testing” Līguma apmācību pakalpojumu un citu informācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.
  2. SIA "Planet of Testing" patur tiesības jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst šā Līguma noteikumus, kā ar Klientu paziņojumu, tā arī bez iepriekšēja brīdinājuma (atkarībā no izmaiņu nozīmīguma). Spēkā esošā Līguma redakcija tiek publicēta Izpildītāja mājaslapā https://qa-academy.lv. Servisa lietošanas turpinājums pēc jaunās Līguma redakcijas publikācijas tiek atzīts, pieņemot no Klienta puses visus Līguma jaunās redakcijas noteikumus.
  3. Izpildītāja pienākumi ir aprobežoti ar šo Līgum Izpildītāja pienākumos nav iekļauta Interneta pakalpojumu sniegšana Klientam. Klients nodrošina piekļuvi Interneta tīklam par saviem līdzekļiem un patstāvīgi saskaņā ar šā Līguma 7. Panta noteikumiem.
  4. Izpildītājs nesniedz Klientam elektronisko ziņojumu pieņemšanas-nodošanas iespēju Izpildītāja birojā, datortehnikas un programmatūras pielāgošanu un/vai diagnostiku, kā arī Klienta un/vai Klienta darbinieku apmācību darbam ar programmatūru un aparatūru.
 2. JĒDZIENI UN DEFINĪCIJAS
  1. IZPILDĪTĀJS SIA “Planet of Testing”
  2. PAKALPOJUMS Izpildītāja sniegti treniņa, semināra, vebināra organizēšanas informācijas pakalpojumi programmatūras testēšanas apgūšanai.
  3. TRENIŅŠ informācijas pakalpojums, kura mērķis ir iegūt prasmes, kas tiek veikts, izmantojot attālinātu piekļuvi un Interneta tīklu, kas darbojas reālā laika režīmā ar mērķi attīstīt Klienta starppersonu kompetences. Treniņš notiek semināra, vebināra, konferences formā vai citādi pēc Izpildītāja ieskatiem.
  4. SEMINĀRS informācijas pakalpojumu sniegšanas forma, kura ir veikta tieši Izpildītāja birojā.
  5. VEBINĀRS informācijas pakalpojumu sniegšanas forma, kura ir veikta, izmantojot attālinātu Interneta piekļuvi reālā laika režīmā.  Vebinārs var tikt veikts kā video vai audio translācija, ziņojumapmaiņa, citās formās. Vebinārs var paredzēt iespēju īstenot atgriezenisko saiti ar personu, kas sniedz informācijas pakalpojumus.
  6. KLIENTS fiziska vai juridiska persona, kas piekrīt šā Līguma Nosacījumiem saskaņā ar šo Nosacījumu 1. Pantu.
  7. KONTS individuālo konkrētu datu un informāciju struktūra, kuru Izpildītājs nodod Klientam.
  8. MĀJASLAPA Izpildītāja tīmekļa vietne https://qa-academy.lv
  9. PERSONAS DATI jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku person
 3. PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI
  1. Izpildītājs veic konta reģistrāciju pēc pakalpojuma apmaksas. Lietotājvārds un parole (akreditācijas dati) tiek nosūtīti uz e-pasta adresi, kas norādīta Klienta pieteikumā Pakalpojumu sniegšana
  2. Lietotājvārds un parole, ko izmanto Klients lai piekļūtu Kontam, Izpildītājs atjauno pēc Klienta pieprasījuma, ar nosacījumu, ka Klientam ir spēkā esoša kontakta e-mail (e-pasta adrese), kas norādīts pieteikumā Pakalpojuma sniegšanai.
  3. Klients nes pilnu atbildību par darbībām un/vai bezdarbību, kas novedušas līdz Pasūtītāja akreditācijas datu un citas informācijas, kas individualizē Klientu, atklāšanu, zaudēšanu, nolaupīšanu u.t.t., kā arī par trešo personu jebkurām darbībām un/vai bezdarbību, kuras izmanto Klienta akreditācijas datus. Izpildītājs nav atbildīgs par minētajām Klienta un/vai trešo personu, kas izmanto Klienta akreditācijas datus, darbībām.
  4. Izmantojot Servisu, aizliegtas jebkādas darbības, kas vērstas Izpildītāja servera resursu, klientu personīgu akreditācijas un citu datu nesankcionētas pieejas iegūšanai, kā arī jebkuru citu datu, kas pieejami ar Interneta palīdzību.
  5. Izpildītājs pieliek visas saprātīgās pūles, lai novērstu nepilnības un kļūmes Izpildītāja aprīkojumā, kaitīgo sastāvdaļu iekļūšanu utt. Izpildītājs aparatūras specifikas un Pakalpojuma programmatūras dēļ nespēj garantēt permanentu pilnīgu bezkļūdīgu visas sistēmas darbību. Avārijas vai ārkārtas situācijas gadījumā Izpildītājs apņemas veikt visas nepieciešamās darbības, lai varētu pēc iespējas ātrāk normalizētu situāciju.
  6. Izpildītājs var pārtraukt Pakalpojuma sniegšana uz laiku, kas nepieciešams, lai veiktu plānoto profilaktisko darbu iekārtu bojājumu novēršanā, iepriekš par to informējot Klientus Izpildītāja mājaslapā.
  7. Saskaņā ar šiem Nosacījumiem, Izpildītājs apņemas sniegt Klientam Servisa pakalpojumus. Pakalpojumi tematiskā treniņa formā tiek sniegti Klientam (Klientu grupai), izmantojot Internetu un programmatūru Skype: skype.com, Gotomeeting: https://global.gotomeeting.com vai kā citādi, kas nodrošina pieņemamu sakaru un lietotāju ērtību.
  8. Metodiku un informācijas pakalpojumu sniegšanas formātu nosaka Izpildītājs, ņemot vērā Klienta vēlmes, kas izteikti pirms Pakalpojuma apmaksas, kā arī treniņa gaitā.
  9. Izpildītājs iepriekš sazinās ar Klientu un paziņo treniņa datumu un laiku. Treniņš notiek, izmantojot Gotomeeting (vai citu programmatūru), ar Klientu grupu, kurā ir ne vairāk kā 20 dalībnieku.
  10. Klients nav tiesīgs pārcelt treniņu uz citu laiku.
  11. Izpildītājs ir tiesīgs apturēt Pakalpojuma sniegšanu Klienta nepareizas uzvedības dēļ, kas traucē veikt treniņ Treniņa maksa, kura sniegšana tika pārtraukta, netiek atmaksāta.
  12. Treniņi, kas nav notikuši Izpildītāja vainas dēļ, tiek pārcelti bez zaudējumiem uz citu pušiem saskaņoto laik
  13. Pakalpojumu sniegšana saskaņā ar šiem Nosacījumiem klientiem-fiziskām personām apliecina Klienta sniegto Pakalpojumu patēriņas fakts un Klienta rakstveida pretenziju 3 dienu laikā no Pakalpojuma sniegšanas dienas neesamība.
 4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
  1. Izpildītājs apņemas:
   1. Nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu apmērā, kas atbilst Klienta Pakalpojumu maksājuma summai saskaņā ar šiem Nosacījumiem.
   2. Veikt Klienta Pakalpojumu apmaksas uzskait
   3. Ievērot Klienta akreditācijas datu konfidencialitāti. Izpildītājam ir piekļuve Klienta informācijai ar mērķi tehniski nodrošināt Pakalpojuma sniegšanu, kā arī ir pieeja tādai informācijai, ja tiek saņemtas trešo personu pretenzijas. Izpildītājam ir tiesības nodot augstākminētos datus tikai kompetentām valsts iestādēm gadījumos ko paredz Latvijas Republikas likumdošana.
  2. Klients apņemas:
   1. Saņemt pakalpojumus saskaņā ar šiem Nosacījumiem.
   2. Neveikt darbības, kas var kaitēt programmatūrai un Izpildītāja tehniskiem līdzekļiem.
   3. Apmaksāt Izpildītāja sniegtus pakalpojumus pilnā apmērā saskaņā ar šiem Nosacījumiem.
   4. Ievērot savu akreditāciju datu konfidencialitāti un veikt pasākumus, lai pasargātu tos no nozaudēšanas, zādzības, bojājuma utt.
   5. Atlīdzināt zaudējumus, kas nodarīti Izpildītāja īpašumam.
  3. Izpildītājam ir tiesības:
   1. nepieļaut Klausītājam piedalīties Pasākumā gadījumā ja Klausītājs nav sniedzis Izpildītāja pakalpojumu maksājuma dokumentu kopijas saskaņā ar šo Līgumu.
   2. Mainīt un papildināt šos Nosacījumus un Tarifus, publicējot šīs izmaiņas un papildinājumus Izpildītāja mājaslapā;
   3. Patstāvīgi veikt treniņa norisi, izvēlēties treniņa veikšanas metodiku, formātu distances kārtībā.
 5. PAKALPOJUMU CENAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
  1. Maksa par Pakalpojumiem tiek noteikta pamatojoties uz piemērojamajiem Izpildītāja Tarifiem, kas izvietoti  mājaslapā, un norādīti rēķinā, kas tiek nosūtīts uz Klienta e-pastas adresi.
  2. Pakalpojumi tiek apmaksāti priekšapmaksas kartībā.
  3. Par apmaksas datumu tiek uzskatīts summas ieskaitīšanas Izpildītāja norēķinu kontā datums.
  4. Veikt izmaiņas un papildinājumus šiem Noteikumiem un Tarifiem, publicējot šīs izmaiņas un papildinājumus Izpildītāja Interneta tīmekļa vietnē. Jaunās pakalpojumu izmaksas (tarifi) neattiecas uz jau samaksātiem Klienta pakalpojumiem.
  5. Ja pēc Pakalpojuma apmaksas, kas ir sniegta saskaņā ar šiem Nosacījumiem, Klients pieņems lēmumu atteikties no šī Pakalpojuma, viņam ir pienākums nekavējoties paziņot par to Izpildītājam elektroniski, pievienojot parakstīta iesnieguma par vēlmi pārtraukt attiecīga pakalpojuma sniegšanu un atgriezt tās vērtību skenētu kopiju. Atmaksas summa tiek aprēķināta proporcionāli pakalpojuma daļai, kas netiks sniegta Klientam atteikšanas dēļ.
 6. PUŠU atbildība
  1. Attiecībā uz jautājumiem, kas nav noregulēti šajā Līgumā, kā arī rodoties strīdus situācijām to pildot, Puses vadās pēc Latvijas Republikas likumdošanas.
  2. Klients nes atbildību par jebkurām savām darbībām un/vai bezdarbību, kā apzinātām, tā arī neapzinātām, tāpat arī par jebkurām citu personu, kas izmanto tā akreditācijas datus, kas saistīti ar informācijas izvietošanu un/vai publicēšanu Interneta tīklā, saņemšanu trešām personām, izmantojot Izpildītāja resursus, darbībām un/vai bezdarbību, kas izraisīja un/vai var izraisīt jebkādu Latvijas Republikas likumdošanas pārkāpumu, kā arī par jebkuru nodarītu kaitējumu Izpildītājam iepriekš minētās darbības un/vai bezdarbības dēļ. Izpildītājs nenes atbildību par šādām Klienta vai personu, kas izmanto tā akreditācijas datus darbībām un/vai bezdarbību, kā arī šādu darbību un/vai bezdarbības sekām.
  3. Izpildītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Klientam un/vai trešajām personām sakarā ar Klienta akreditācijas datu izpaušanu, zaudējumu vai nozagšanu.
  4. Klients atbild par jebkurām savām un/vai personu, kas izmanto tā akreditācijas datus, nelikumīgām darbībām un/vai bezdarbību, kuras rada jebkādu kaitējumu Izpildītājam, ieskaitot uzņēmuma reputācijas zaudēšanu, un tam ir pienākums atlīdzināt Izpildītājam visus zaudējumus.
  5. Izpildītājs neatlīdzina Klientam zaudējumus (ieskaitot neiegūto peļņu), kas radušies Klientam Izpildītāja Pakalpojumu izmantošanas vai neizmantošanas periodā.
  6. Izpildītājs nav atbildīgs par nepareizu Internetā darbību, sakaru līniju kvalitāti, kas neattiecas uz Izpildītāja resursiem, un par to pieejamību Klientam, kā arī neuzņemas atbildību par Pakalpojumu kvalitāti, ja tādas izmaiņas saistītas ar Interneta darbību.
  7. Izpildītājs ir atbildīgs pret Klientu apmaksāto, bet ne sniegto pakalpojumu robežās. Izpildītājs nav finansiāli atbildīgs pret Klientu un neatmaksā Klientam samaksātus naudas līdzekļus saskaņā ar šo Līgumu gadījumā, ja pakalpojumi nav sniegti Klienta vainas dēļ, it īpaši šo Nosacījumu pārkāpuma dēļ.
  8. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pienākumu daļēju vai pilnīgu neizpildīšanu saskaņā ar šo ofertu, ja tā ir radusies dabas parādību dēļ, objektīvu ārējo faktoru darbības dēļ un citu nepārvaramu apstākļu dēļ, par kuriem Puses neatbild, un, kuru negatīvo ietekmi tām novērst nav bijis iespējams.
  9. Pakalpojums tiek sniegts "kā ir". Izpildītājs negarantē Pakalpojuma atbilstību Klienta mērķiem un vēlmēm, to nepārtrauktu un nekļūdīgu darbību. Izpildītājs neatlīdzina nekādus zaudējumus, tiešus vai netiešus, kas radušies Klientam vai trešajām personām Pakalpojuma izmantošanas vai neizmantošanas rezultātā.
 7. TEHNISKĀS PRASĪBAS
  1. Prasības Klienta aparatūrai un programmatūrai lai izveidotu savienojumu ar resursiem, un iziet treniņu, izmantojot distances tehnoloģijas:
   1. Prasības Klientu programmatūrai:

    Klientu Darbam ir nepieciešams Interneta savienojums un viens no šādiem interneta pārlūkiem:

    • Internet Explorer versija 6.0 vai jaunāka;
    • Firefox versija 2.0 vai jaunāka;
    • Google Chrome versija 1.0 vai jaunāka.

    Pilnvērtīgam darbam ir nepieciešams instalēts Adobe Flash Player10+.

   2. Prasības aparatūrai:

    Sistēmas darbībai ieteicams dators, kā minimums, ar šādām īpašībām:

    • Procesors Pentium IV;
    • Operētājsistēma Windows XP, Windows Vista, Windows 7,8;
    • Operatīvā atmiņa ne mazāk par 2 Gb;
    • Brīvā vieta cietājā diskā ne mazāk par 2 Gb.
  2. Gadījumā, ja tiek konstatēta piekļūve Klienta kontam vienlaicīgi no dažādiem ip vai mac adresem, Izpildītājam ir tiesības bloķēt Klienta Kont
 8. TIESĪBAS UZ INTELEKTUĀLĀS DARBĪBAS REZULTĀTIEM
  1. Izņēmuma un personiskās nemantiskās tiesības uz tīmekļa vietni, jebkādi intelektuālās darbības rezultāti, kas ievietotas mājaslapā, vai kas ietverti treniņos, pieder Izpildītājam vai citām personām, kuri noslēdza ar Izpildītāju līgumu, kas dod viņam tiesības ievietot šo personu intelektuālās darbības rezultātus vietnē, un ir aizsargāti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
  2. Par Klienta darbību un/vai bezdarbību, kas izraisa Izpildītāja tiesību uz vietni un to sastāvdaļam pārkāpumu, paredzēta krimināla, civiltiesiska un administratīva atbildība saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
  3. Visus intelektuālās darbības rezultātus, kas ir ievietoti mājaslapā un treniņu materiālos, Klients var izmantot tikai personīgos nolūkos. Klients nav tiesīgs izmantot tādus rezultātus citos nolūkos.
  4. Nelikumīga Izpildītāja norādītu materiālu izmantošana bez rakstiskas piekrišanas rada administratīvo, kriminālo un civiltiesisko atbildību saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.
 9. PRASĪBU NODOŠANAS KĀRTĪBA
  1. Visus strīdus, domstarpības un pretenzijas, kas var rasties saistībā ar Nosacījumu izpildi, izbeigšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Puse, kurai radušās pretenzijas un/vai domstarpības, nosūta otrai Pusei ziņojumu ar pretenziju un/vai domstarpību norādi.
  2. Klients nosūtīta norādīto Nosacījumu Punktā 1 paziņojumu pa e-pastu uz adresi contact@qa-academy.eu, kā arī nosūta Izpildītājam rakstiski ierakstītā vēstulē ar paziņojumu par saņemšanu un pielikumu sarakstu. Ziņojumam ir jāsatur prasību, pierādījumu, kas apstiprina prasību, būtība.
  3. 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no ziņas oriģināla saņemšanas brīža, ar nosacījumu, ka ziņojums atbilst Nosacījumu punkta2 noteikumiem, Pusei, kura saņēmusi ziņojumu, ir pienākums nosūtīt atbildi uz šo ziņu.
  4. Gadījumā, ja Puse, kura nosūtīja ziņu, nav saņēmusi atbildi 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no ziņas oriģināla saņemšanas brīža, vai ja Puses nevar panākt vienošanos par jebkuru prasību un/vai nesaskaņu, strīds tiek nododams izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
 10. KLIENTA PERSONAS DATU APSTRĀDE
  1. Personas dati, ko saņem Izpildītājs - tas ir tikai tie dati, ko Klients brīvprātīgi iesniedzis Izpildītājam lietojot vietni. Izmantojot vietni un sniedzot personas datus, Klients piekrīt to glabāšanai, izmantošanai, apstrādei un nodošanai Izpildītāja trešajām personām.
  2. Bērni un pusaudži vecumā līdz 18 gadiem nedrīkst sniegt personas datus bez vecāku vai aizbildņu piekrišanas. Bērnu personīgā informācija netiek savākta un nodota trešajām personām.
  3. Izpildītājs var izmantot Klienta Personas datus tieša mārketinga vajadzībām, piemēram, izsūtīt e-pasta ziņas par īpašajiem piedāvājumiem. Klients piekrīt saņemt no Izpildītāja informāciju, tai skaitā reklāmas formā, uz telefona numuru un e-pasta adresi, kas norādīta pasūtījuma formā.
  4. Lai uzlabotu Pakalpojuma kvalitāti, informāciju apstrādei var tikt izmantoti arī dati, kas saņemti no Klienta saskarsmes ar Izpildītāju, piemēram, informācija par Klienta vaicājumiem.
  5. Personas dati var tikt izmantoti, lai izpildītu saistības, kas ir noteikti likumos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, piemēram, par drošības jautājumiem.
  6. Klients arī piekrīt personas datu nodošanai ar Izpildītāju saistītiem uzņēmumiem Baltkrievijas Republikas teritorijā (īpaši SAS "Технологии качества" un SIA "Планета тестирования").
  7. Apstrādājot Klienta personas datus, Izpildītāja pienākums ir veikt visus paredzētos spēkā esošas Latvijas Republikas likumdošanas pasākumus, lai pasargātu tos no neatļautas piekļuves.
 11. CITI NOTEIKUMI
  1. Šie Nosacījumi veido pilnīgu vienošanos starp Izpildītāju un Klientu.
  2. Līgums, kas noslēgts saskaņā ar šiem Nosacījumiem, stājas spēkā kopš Klienta Nosacījumu pieņemšanas 1. Panta noteiktajā kārtībā un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.
  3. Šis līgums ir jāregulē un ir jāinterpretē saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.